1. Postanowienia wstępne

1.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kilenta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
1.3. Sklep Internetowy działający pod adresem www.hairoo.shop prowadzony jest przez: hairoo Honorata Gwizdała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Fryderyka Chopina 9A, NIP: PL9372358079, REGON: 241886942, Numer telefonu (+48)512132098 zwaną w  Regulaminie dalej „Sprzedawcą”.
1.4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet od podmiotów zwanych w dalszej części Regulaminu „Kupującym”, który w sklepie internetowym dysponuje swoim Kontem Klienta.
1.5. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ w Sklepie Internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedawcy są zabronione. Niektóre elementy Sklepu Internetowego są własnością podmiotów trzecich i
chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

2. Usługi
2.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym odbywa się za pomocą interaktywnego formularza umożliwiającego Kupującym dokonania zakupu wybranego towaru. Zamówienie odbywa się w pięciu krokach: podsumowanie, autoryzacja, dane teleadresowe, wybór czasu realizacji i formy przesyłki, wybór sposobu płatności.
2.2. Świadczone przez Sprzedawcę Usługi elektroniczne są  bezpłatne i odejmują: Konto Klienta, Interaktywny Formularz, Newsletter.
2.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3. Zamówienia
3.1. Do dokonania zakupu niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail.
3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu drogą e-mail informacje dotyczące: potwierdzenia otrzymania zamówienia, akceptację płatności i informację o wysyłce.
3.3. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty od Kupującego o czym  informowany jest drogą e-mail.
3.4. Czas realizacji zamówienia podany jest w informacji na stronie głównej oraz w trakcie procesu zamówienia, w zależności od wybranej przez Kupującego opcji.

4.Dostawa
4.1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego na podany przez niego adres wraz z paragonem. Na życzenie Kupującego Sprzedający może wystawić fakturę .
4.2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji wraz z przewidywanym czasem dostawy do Kupującego.
4.3. Sprzedawca dostarczy towar zgodny z wyborem Kupującego za pośrednictwem poczty polskiej lub przewoźnika wybranego w procesie składania zamówienia
4.4. Kupujący może dokonać odbioru własnego zakupionego towaru pod adresem i w godzinach ustalonych ze Sprzedającym

5. Płatności i zniżki
5.1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności: przelewem bankowym, poprzez serwis płatności PayPal, poprzez serwis płatności Tpay.pl. W wszystkich przypadkach Kupującego obowiązuje regulamin wymienionych serwisów płatniczych.
5.2. Kupony rabatowe - zniżki nie obowiązują podczas akcji promocjyjnych i nie można łączyć ich, z innymi zniżkami i kuponami.  

6. Odstąpienie od umowy i zwroty
6.1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: hairoo Honorata Gwizdała, F. Chopina 9A, 43-300 Bielsko-Biała
6.2. Termin odesłania zwracanego towaru na adres: hairoo Honorata Gwizdała, ul. F. Chopina 9A, 43-300 Bielsko-Biała, jaki przysługuje Kupującemu- według obowiązujących przepisów, Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru, na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, a następnie 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy.
6.3. Sposób rozliczania kosztów wysyłki za zwracane towary - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zwrotu, Kupujący otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty tj. wartość produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego.
6.4. Sprzedawca dokona zwrotu tym samym sposobem płatności jaki wybrany był przez Kupującego lub na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego

7. Reklamacje
7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres; hairoo Honorata Gwizdała, F. Chopina 9A, 43-300 Bielsko-Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hairoo.pl
7.3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

8. Dane osobowe
8.1. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: hairoo Honorata Gwizdała ul. Fryderyka Chopina 9A, 43-300 Bielsko-Biała działający pod adresem internetowym: www.hairoo.shop
8.2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
8.3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych poprzez Konto Klienta oraz ich zarządzaniem

9. Postanowienia końcowe
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9.4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: hairoo.shop/content/3-regulamin
9.5. Spory powstałe pomiędzy  Sprzedawcą a Kupującym zostają poddane właściwym sądom powszechnym.